Skip to content

GÜVENLİK & GİZLİLİK

PEAKUP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

 

 1. BÖLÜM 1 – GİRİŞ 

 

 1. GİRİŞ 

Kişisel verilerin korunması Peakup Teknoloji Anonim Şirketi’nin (“PEAKUP” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Peakup Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve 

korunmaktadır. 

 

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Peakup Teknoloji Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. 

 

 1. KAPSAM 

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür. 

 

 1. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir. 

 

 1.  POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01.01.2019 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.peakup.org ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

 

 1. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

 

2 .2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünde yer verilmiştir. 

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

 

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir. 

 

 1. BÖLÜM  3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

 

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır. 

 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. 

 

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

 

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.  

 

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. 

 

 1.  Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

 1.  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir. 

 

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. 

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 1. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 

 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile  finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür. 

 

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

 

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. 

 

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke’lere aktarılabilecektir. 

 

 1. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. 

Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır. 

 

 1. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 

 1. BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 

Kişisel veri sahipleri bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://peakup.org/privacy-policy/ adresinden ulaşılabilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir. 

 

 1. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak 

sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

 

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL) 

 

 

 

 

 

 

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası 
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 
Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini 
Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini 
Şirketin üretim ve operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası 
Şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini 
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 
Hukuk işlerinin takibi 
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimİ 

 

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

 

 

 

Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası 
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası 
Etkinlik yönetimi 
Finans ve muhasebe işlerinin takibi 
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi 
İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 
Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi Personel temin süreçlerinin yürütülmesi 
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi 
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası 
Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası 
Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi 
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası 
Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 
Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler 
Ziyaretçi Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler 

 

Katılımcı 

Şirketimiz tarafından düzenlenen organizasyon, etkinlik vb. gibi faaliyetlere katılım sağlayan gerçek kişiler 
Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler (stajyer adayları dahil) 
Şirket Yetkilisi Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler 
İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, bayi, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler 

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler 
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası 
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Şirketimiz yerleşkesinde fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. 
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları) 
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, borç/alacak bilgisi, gelir bilgisi gibi veriler 
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş bireylerin işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Askerlik Durum Bilgisi, Eğitim bilgisi, Medeni Durum Bilgisi, Referans bilgisi dahil). 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler 
Görsel İşitsel Veri Fotoğraf, video ve ses kayıtları 
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir. 
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler 
İşlem Bilgisi Şirketimizin iş faaliyetleri kapsamında elde etmiş olduğu anket bilgisi, cookie kayıtları, giriş-çıkış kayıtları, kişilik envanteri, seyahat bilgileri gibi veriler 

 

 

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları  

 

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:  

 1. İş / Çözüm Ortakları  
 1. Tedarikçiler  
 1. Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  
 1. Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri  
 1. PEAKUP İnsan Kaynakları A.Ş. grup şirketleri 

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı 
İş /Çözüm Ortağı İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında hizmet almak gibi amaçlarla İş birliği içerisinde olunan bankalar, telekomünikasyon şirketleri, işe alım süreçlerinde hizmet alınan kuruluşlar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak 
Tedarikçi Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin veri işleme işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak 
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Örneğin; Bakanlıklar, Vergi daireleri, Ticaret Sicili gibi İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bağımsız denetçiler, noterler) anlamına gelmektedir. İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır. 
Peakup İnsan Kaynakları A.Ş. Peakup İnsan Kaynakları A.Ş. Kurumsal iletişim, stratejik planlama, insan kaynakları, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak. 

 

PEAKUP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

1. GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 11 ile birlikte kişisel veri sahiplerine kişisel verilerine yönelik birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK kapsamında veri sahiplerine tanınan hakların kullanılması bakımından 13. madde; PEAKUP’ ın veri sorumlusu olarak hareket ettiği durumlarda, söz konusu haklarına ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle kişisel veri sahipleri tarafından PEAKUP’ a iletilmesi gerekmektedir. Bu ibareden hareketle kişisel veri sahiplerinin gerçekleştireceği başvurular işbu formun çıktısı alınarak tarafımıza;

· Kişisel veri sahibi başvuranın şahsen başvurusu ile,

· Noter marifetiyle,

· Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ nda tanımlanmış güvenli elektronik imza ile imzalanması ile PEAKUP’ ın kayıtlı elektronik posta (“Kep”) adresine gönderilmesi suretiyle iletilebilecektir.

KVK Kurulu’ nun teşkili ile Kurul’ un belirleyeceği yöntemlerin duyurulmasını takiben, bu yöntemler üzerinden PEAKUP’ a hangi biçimlerde başvurulabileceğine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel veri sahibi başvuranın PEAKUP nezdinde gerçekleştirdiği başvurusu tarafımıza tebliği tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde PEAKUP tarafından yanıtlanacaktır. PEAKUP belirtilen süreye riayet ederek başvurana sunacağı yanıtlar yazılı veya elektronik ortamdan gerçekleştirilecektir.

PEAKUP Teknoloji A.Ş., bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm ve ürün sunmak üzere %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir teknoloji şirketidir. 

Peakup olarak üretilen ürün ve sunulan hizmetlerde aşağıda belirtilen kalite politikalarını uygular ve kaliteyi, Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerimize uyumlu olarak kurduğu Kalite Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, kalitenin sürekliliğini sağlar.  

Bu doğrultuda, 

 • Ürün ve hizmetlerimizin müşteri şartlarına uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması,
 • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanması,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılması, yönündeki ilke ve faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Peakup Teknoloji A.Ş., tüm faaliyetlerinde etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan bir kuruluş olup, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir. 

Şirketin; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır.  

Şirketimiz sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi, teknolojik katma değer sağlanması amacını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Bu çerçevede, “Kurumsal Yönetim” ilkelerini benimseyen Şirketimizin etik kuralları aşağıdaki gibidir: 

 1. Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır. 

 1. Gizlilik

Şirket bünyesindeki her çalışan; ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük çalışanların Şirket ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder. 

 1. Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile Şirket veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar. Kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. 

Şirket çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirket’in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir. 

 1. Sorumluluklarımız

Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde azami özeni gösterir. 

4.1. Yasalara ve Mevzuata Uyum 

Şirket her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle, doğru ve şeffaf olarak hazırlanır. 

4.2. Müşterilere Karşı 

Şirket çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve kaliteden ödün vermeden müşterilerin memnuniyetinin sağlanması gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için azami gayret gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır. 

4.3. Çalışanlara Karşı 

Şirket, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe alımda gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunulması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkânların sağlanmasına özen gösterilir. Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir. 

Şirket, çalışanları için eşit fırsat politikası uygular ve farklılıkların olduğu bir iş gücünü temel bir değer olarak aktif olarak görür ve çeşitliliği teşvik eder. 

4.4.  Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı 

Şirket, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir. 

4.5. Rakiplerimize Karşı 

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde faaliyetler sürdürülür. 

4.6. Çevreye ve Topluma Karşı 

Şirket, Sorumlulukları gözeten yatırım şirketlerin performansını etkileyen çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim (“ESG”) konularını kabul ederek, kendi içerisinde bu kriterlere yönelik hedefler oluşturur ve uygulamaya dönüştürür. 

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında, çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınır. Bu tedbirler kapsamında doğal kaynakların tüketiminin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilir. 

Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilir. 

Şirket, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. Faaliyetlerinde doğal çevreyi olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri korumaya yönelik tüm önlemleri alır. 

Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması için çalışanlarından beklentisi; 

 • Yasalara daima uyulması,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmesi,
 • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranması,
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaması, hediye, rüşvet almaması ve vermemesi,
 • Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmesi,
 • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmaması,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmaması,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermesi, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı koruması,
 • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan dolaylı olarak kullanmamasıdır. 

PEAKUP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

PEAKUP Teknoloji Anonim Şirketi (“PEAKUP”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna oldukça önem vermekteyiz. Bu nedenle, PEAKUP olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinize verdiğimiz işbu önem nedeniyle de aşağıda açıklanan biçim ve mevzuat tarafından düzenlenen sınırlar çerçevesinde hareket etmekteyiz.

Ticari faaliyetlerin icrası anında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak KVKK veri sorumlularına madde 10 ile birlikte bir “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” getirmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen yükümlülük dahilindeki “Veri Sorumlusu” sıfatı ise yine ilgili kanunda “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda veri sorumlusu sıfatıyla hareket edilen hallere yönelik olarak PEAKUP, ilgili kişileri aşağıda yer alan kapsamda aydınlatmakla mükelleftir:

a. Veri sorumlusunun kimliği

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

c. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği

d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

e. İlgili kişiye KVKK ile tanınmış hakları

KVKK tarafından öngörülmüş bulunulan işbu yükümlülüğe dayalı olarak PEAKUP, ilgili kişileri bilgilendirmekte ve aydınlatma yükümünü yerine getirmektedir.

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’ nın aydınlatma yükümünü düzenleyen ilgili maddesindeki ilk bent veri sorumlusunun kimliğinin belirlenmesine ilişkindir. Bu düzenlemeye bağlı olarak PEAKUP belirli durumlarda veri sorumlusu olarak hareket edebilecek olduğundan, veri sorumlusunun kimliği; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun biçimde Limited Şirket olarak kurulmuş ve devam etmekte olan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 823823 sicil numarası ile kayıtlı, 0723041263700016 Mersis numaralı, merkezi Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza N: 37 K: 7/126-127 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan PEAKUP Teknoloji Anonim Şirketi’ dir.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel veriler, PEAKUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerinin faydalanabilmesi için gerekli görülen çalışmaların yapılması adına, PEAKUP’ ın sunduğu ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ile ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi (IP, cookies, web işaretçileri), PEAKUP’ ın ve PEAKUP’ la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (PEAKUP tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, PEAKUP şirket merkezinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi [yetkili veya çalışanları] değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), PEAKUP’ ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve PEAKUP’ ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, PEAKUP tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla

otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, çağrı merkezi, uzaktan yardım masası, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. PEAKUP’ ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, PEAKUP’ ın sunuyor olduğu hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi ve/veya internet sayfamızı kullandığınızda, PEAKUP şirket merkezini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, PEAKUP’ ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

C. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; PEAKUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların personel tarafından yapılması, PEAKUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek önerilmesi, PEAKUP ve PEAKUP ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (PEAKUP tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, PEAKUP şirket merkezi fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi [yetkili veya çalışanları] değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), PEAKUP’ ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile PEAKUP’ ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, PEAKUP’ ın altyapısının tamamıyla bulut sistemine entegre olmasına bağlı olarak Microsoft güvencesi ile sistem dahilinde verilerin muhafaza edildiği/edileceği serverlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda PEAKUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda PEAKUP’ ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle PEAKUP’ a iletmeleri durumunda, PEAKUP talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifeye göre PEAKUP ücret talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle PEAKUP’ a iletilebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvuru, KVKK gereğince, yazılı olarak PEAKUP’ a iletilecektir. Bu çerçevede PEAKUP’ a KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapılacak başvurularda yazılı olarak başvurunun iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılabilmesi için ilgili kişinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakka yönelik açıklamaları içeren talebi; www.peakup.org adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ise kimliği tespit edici belgeler ile “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığı altında paylaşılmış olan adrese bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Kullanmak üzere olduğunuz Uygulama PEAKUP Teknoloji Anonim Şirketi (“PEAKUP”) tarafından geliştirilmiş ve temin edilmiştir.  PEAKUP olarak gizliliğinize büyük değer veriyoruz ve bu bağlamda verilerinizi korumayı ve bu verilere saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve/veya bizimle iş yaptığınızda ya da iletişime geçtiğinizde sizinle ilgili kişisel bilgileri nasıl topladığımızı ve işlediğimizi ortaya koymaktadır. 

Lütfen bilgi sahibi bir şekilde seçim yapmak ve kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığımızı anlamak için işbu Politikayı dikkatlice okuyun. 

 

 1. HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ? 
  Uygulama, hizmetleri etkin bir şekilde yürütmemizi sağlamak ve size hizmetlerimiz ve çıktılarımızla ilgili en iyi deneyimi sunmak için veri toplar. 
  Bu verilerin bazılarını uygulamaya kaydolarak, bir ankete yanıt vererek, destek almak için veya potansiyel bir müşteri, satıcı, tedarikçi olarak bizimle iletişime geçerek doğrudan bize sağlarsınız. Yukarıda belirtilen eylemlere uygun olarak toplanan temel kişisel bilgiler genellikle e-posta adresleri, telefon numarası, tam adınız vb.dir. Ayrıca uygulama ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu kaydederek de bazı verilerinizi elde ederiz. Ayrıca, Hizmetlerin sağlanması bağlamında da veri elde eder ve işleriz. 

 2. BİLGİLERİNİZİ NE İÇİN KULLANIYORUZ? 
  Topladığımız kişisel bilgileri işimizi yürütmek ve size hizmet sunmak için kullanmaktayız. Uygulama ve hizmetlerimizi iyileştirmek için verileri kullanmak da bu kapsamdadır. Verileri ayrıca hesabınız ve hesabınızın güncel durumu hakkında sizi bilgilendirmek, güvenlik güncellemeleri sağlamak, hizmetler hakkında size bilgi vermek ve reklamlarımızın daha uygun hale getirilmesi için pazarlama amacıyla sizinle iletişim kurmak için de kullanabiliriz.  

 3. BİLGİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ? 
  Kişisel bilgilerinizi girdiğinizde, gönderdiğinizde veya bu bilgilere eriştiğinizde söz konusu kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Güvenli bir sunucu kullanımı sunuyoruz. Sağlanan tüm hassas bilgiler Secure Socket Layer (SSL) teknolojisi aracılığıyla iletilir ve ardından yalnızca bu tür sistemlere özel erişim haklarına sahip ve bilgileri gizli tutması gereken yetkililer tarafından erişilebilmesi için veri tabanımıza şifrelenir.  

 4. ÇEREZLER 
  Bizi ziyaret etmeyi tercih ederseniz, web sitesi ve hizmetlerle ilgili deneyiminizi geliştirmek için web sitemiz aracılığıyla verilerinizi toplayabiliriz. Çerezin ne olduğuna dair küçük bir bilgi vermek gerekirse, bir sitenin veya hizmet sağlayıcısının Web tarayıcınız aracılığıyla (izin verirseniz) bilgisayarınızın sabit diskine aktardığı ve sitelerin veya hizmet sağlayıcılarının sistemlerinin tarayıcınızı tanımasını ve belirli bilgileri yakalayıp hatırlamasını sağlayan küçük dosyalardır. Çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, web sitemizin belirli bölümlerini kullanma veya bunlara erişme kapasiteniz etkilenebilir. 

 5. İŞLEM SİSTEMLERİMİZİN GİZLİ, GÜVENİLİR VE ERİŞİLEBİLİR KALMASINI NASIL SAĞLIYORUZ? 
  İşlem sistemlerimizin gizli, güvenilir ve erişilebilir kalmasını sağlamak için çeşitli önlemler uyguluyoruz. Yüksek kullanılabilirlik, iş sürekliliği ve acil durumda hızlı bir şekilde kurtarma sağlamaya yardımcı olacak süreçleri hayata geçirdik. Güçlü fiziksel ve mantıksal erişim kontrollerini sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. 

 6. HERHANGİ BİR BİLGİYİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AÇIKLIYOR MUYUZ? 
  İzninizle veya gerektiğinde/zorunlu olduğunda kişisel verilerinizi size hizmet sunmak için paylaşıyoruz. Verilerinizi ayrıca -varsa- satıcılarla, yasalar gerektirdiğinde veya yasal süreçlere yanıt vermek için, müşteriyi korumak için, hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak için ve haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak için paylaşabiliriz. 

 7. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ULAŞMA VE KONTROL ETME 
  Kullanıcı kontrol paneliniz aracılığıyla Hizmetlerin birçok yönü için kişisel verilerinizi görüntüleyebilir, bunlara erişebilir, bunları düzenleyebilir, silebilir veya bir kopyasını talep edebilirsiniz. Ayrıca veri toplama ve verilerinizin kullanımı hakkında seçimler yapabilirsiniz. Pazarlama iletişimlerinin gerçekleşmesi ve bu tür bir e-posta ve/veya herhangi bir iletişim almak istememeniz durumunda, seçiminizi bize bildirerek her zaman bunları devre dışı bırakabilirsiniz. 

 8. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI  
  Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak, web sitemiz veya Hizmetlerimiz aracılığıyla üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleri dahil edebilir veya sunabiliriz. Sağlanan bağlantıları kullanarak diğer web sitelerine erişirseniz, bu web sitelerinin operatörleri, gizlilik politikalarına uygun olarak kendileri tarafından kullanılacak bilgileri sizden toplayabilir. Bu üçüncü taraf sitelerinin ayrı ve bağımsız gizlilik politikaları vardır. Bu nedenle, bu bağlantılı sitelerin içeriği ve faaliyetleri konusunda hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sitemizin güvenilirliğini korumaya çalışıyor ve bu sitelerle ilgili her türlü geri bildirimi memnuniyetle karşılıyoruz.  

 9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA EDİLMESİ VE İŞLENMESİ 
  Uygulama ve PEAKUP tarafından toplanan kişisel veriler Türkiye, İrlanda veya PEAKUP ve/veya iştirakleri, bağlı ortaklıkları veya hizmet sağlayıcılarının tesislerinin bulunduğu diğer ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Bulut platformu sağlayıcıları tarafından seçilen depolama konumları ve veri koruma yasası ile ilgili olarak verileri depolamak için uygun ve yasal gördükleri yerlerde, söz konusu veriler bu konumlar arasında seyahat edebilir. Bununla birlikte, topladığımız verilerin Politika hükümlerine ve verilerin bulunduğu her yerde yürürlükteki yasaların gerekliliklerine göre işlenmesini sağlamak için her türlü önlemi alıyoruz. Veri aktarımı, verilerin yasal olduğu ve uymakla yükümlü olduğumuz yasalara uygulanabilir olduğu yerlerde bulunmasına odaklansa da, bazı konumların veri koruması için yeterli olmadığı tespit edilmiş olabilir. Bu durumda, haklarınızın ve güvencelerinizin verilerinizle birlikte seyahat etmesini sağlamaya yardımcı olmak için sözleşmeler de dahil olmak üzere çeşitli yasal mekanizmalar kullanıyoruz. 
   
 10. VERİ SAKLAMA 
  Kişisel bilgilerinizi, Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece, bizde bir hesabınız olduğu sürece veya işbu Politikada belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayabiliriz. Yukarıda açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek hesabınızı kapatmayı isteyebilirsiniz, bu durumda talebiniz üzerine kişisel bilgilerinizi sileceğiz. 
  Bununla birlikte, kişisel bilgileri yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen veya gerekli olan ek bir süre boyunca, yasal, vergi veya düzenleyici nedenlerle veya meşru ve yasal iş amaçları için saklayabiliriz. 
 11. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
  Müşteri geri bildirimlerini ve Hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtmak için gerektiğinde bu gizlilik bildirimini güncelleyeceğiz. Bu beyanda değişiklik yaptığımızda, beyanın üst kısmındaki “son güncellenme” tarihini revize edeceğiz. Beyanda veya uygulamanın kişisel verilerinizi nasıl kullanacağı konusunda önemli değişiklikler olması durumunda, yürürlüğe girmeden önce bu tür değişikliklerin bir bildirimini yayınlayarak veya size doğrudan bir bildirim göndererek sizi haberdar edeceğiz. Uygulama ve PEAKUP’ın bilgilerinizi nasıl koruduğunu öğrenmek için bu gizlilik bildirimini düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz. 

 12. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 
  Teknik bir konuda veya destekle ilgili bir sorunuz varsa, lütfen bize [email protected] adresinden bir e-posta gönderin. 

  Gizlilikle ilgili bir endişeniz, şikâyetiniz veya PEAKUP Veri Koruma Yetkilisine yönelik bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] adresinden bize bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. Sorularınıza ya da endişelerinize 30 gün içinde yanıt vereceğiz. 

  Aksi belirtilmedikçe, PEAKUP, bu beyana tabi Hizmetler aracılığıyla topladığımız kişisel veriler için bir veri denetleyicisidir. Adresimiz: 

PEAKUP Teknoloji Anonim Şirketi 

Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi N: 37 Papirus Plaza K:7/126-127 Kağıthane/ISTANBUL 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Peakup Teknoloji A.Ş. (“PEAKUP”) olarak https://peakup.org/ internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) PEAKUP tarafından yönetilen işbu Site için geçerli olup çerezler; Site’yi ziyaretiniz sırasında Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. https://peakup.org/) altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır; neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile PEAKUP sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Türleri

Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Birinci Taraf Çerezleri Site tarafından oluşturulan ve sadece PEAKUP tarafından okunabilen çerezlerdirBu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.
Üçüncü Taraf Çerezleri Site üzerinden sunulan bir içeriğin https://peakup.org/ adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

PEAKUP tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;

adsymptotic.com _cfduid İçerik ağı, Cloudflare tarafından güvenilir web trafiğini tanımlamak için kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 29 gün
https://peakup.org/ AMP_TOKEN Web sitesi ziyaretçisinin güvenilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 1 gün

ads5.admatic.com.tr

 

ARRAffinity

Trafiği birkaç sunucuda dağıtarak web sitesindeki yanıt süresini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli Oturum süresi boyunca

rubiconproject.com

 

audit

Çerez yanıt kutucuğunun yanıtlanıp yanıtlanmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 1 yıl
justpremium.com AWSALB Kullanıcı deneyimini optimize etmek amacıyla hangi sunucunun hangi kullanıcıya hizmet verdiğini kaydetmek için kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 6 gün
4finance.com c Websitesi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 2 yıl
nuggad.net ci Websitesi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 6 ay
ipredictive.com cu Ziyaretçinin pazarlama çerezlerini kabul edip etmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 1 yıl

connectad.io

 

id

Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde

benzersiz bir değer atamak amacıyla

kullanılmaktadır.

Kesinlikle Gerekli 30 gün
https://peakup.org/ OX_plg Kulanıcının siteye giriş yaptığı tarayıcı ile hangi video formatının uyumlu olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli Oturum süresi boyunca
m6r.eu

test

Ziyaretçinin pazarlama çerezlerini kabul edip etmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle Gerekli 1 gün
https://peakup.org/

__ybotpvd

Kullanıcının web sitesine ait yan sekmelerde ne kadar gezindiğini tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 gün
https://peakup.org/

_dc_gtm_UA-#

Google Analytics komut dosyası etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için Google Etiket Yöneticisi tarafından kulanılmaktadır. Performans 1 gün
https://peakup.org/ _gid

Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde

benzersiz bir değer atamak amacıyla

kullanılmaktadır.

Performans 1 gün
https://peakup.org/ _ga

Kullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir

sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak

atayarak, ayırt etmek amacıyla

kullanılmaktadır.

Performans 2 yıl
https://peakup.org/ _gat

İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı

bir oturum süresi içerisinde aynı

tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için

gereklidir.

Performans Birkaç saniye
https://peakup.org/ _hjid

Kullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir

sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak

atayarak, ayırt etmek amacıyla

kullanılmaktadır.

Performans 1 yıl
https://peakup.org/ _ym_d Kullanıcının web sitesini ilk ziyaret ediş tarihini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 yıl
https://peakup.org/ _ym_isad Kullanıcının adblocker kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 gün
https://peakup.org/ _ym_uid Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonimleştirilmiş şekilde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 yıl

rqtrk.eu

 

browser_id Kullanıcının kullanmakta olduğu tarayıcıyı hatırlamak amacıyla kulanılmaktadır. Performans 6 gün
google-analytics.com collect Kullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans Oturum süresi boyunca
quantserve.com d Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonimleştirilmiş şekilde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Performans 3 ay
digitru.st DigiTrust.v1.identity Kullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans 2 yıl
volvelle.tech ouuid

Kullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir

sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak

atayarak, ayırt etmek amacıyla

kullanılmaktadır.

Performans 1 yıl
pubmatic.com PugT Web sitesindeki hizmet etkinliğini sağlamak ve artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Performans 29 gün
smartadserver.com sasd Kullanıcının siteyi hangi ülkeden ziyaret ettiğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 gün
smartadserver.com sasd2 İstatiksel amaçlarla kullanıcının siteye giriş yaptığı zamanı damgalamak amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 gün
https://peakup.org/ trc_cookie_stroage Kullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 yıl
hybrid.ai vid Kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir hizmet verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Performans 60 yıl
media.net visitor_id Kullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans 3 ay
yandex.ru yandexuid Kullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 yıl
https://peakup.org/ criteo_write_test Bu çerez; internet sitesi kullanıcılarını, ziyaretleri ve cihazları ile tanımlamak için kullanılmaktadır. Pazarlama Oturum süresi boyunca
_gads Bu çerez; internet sitesi sahibinin gelir elde edebileceği reklamların gösterilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 2 yıl
_gcl_au Bu çerez; Google Adsense tarafından reklam verimliliğini denemek için kullanılmaktadır. 3 ay
__auc Bu çerez, “Alexa Analytics”e gönderilen, tüketici davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
_asc Bu çerez, “Alexa Analytics”e gönderilen, tüketici davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 18 dakika
cto_idcpy Bu çerez; internet sitesi kullanıcısına benzersiz bir ID, üçüncü taraf reklamverenlerin internet sitesi kullanıcısını reklamlarla hedefleyebilmesi için,  tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
_fbp Bu çerez; üçüncü taraf reklamverenlerin gerçek zamanlı reklam verebilmesi gibi bir dizi reklam ürünü sunabilmek için kullanılmaktadır. 3 ay
.adform.net uid Bu çerez; hedef kitlelere reklam gösterilebilmesi için gerçek zamanlı teklif verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 ay
.adnxs.com anj Bu çerezler; gösterilen reklam, belli bir reklamın kaç defa gösterildiği ve ne zamandan beri bir internet tarayıcısında gösterildiği gibi bilgileri tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
icu
uuid2
.ads.pubmatic.com KCCH Bu çerez; PubMatic kullanı adının önceden ayarlanmış olmasını ve PubMatic kodunun doğru bir şekilde çalışabilmesi için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 gün
.adsrvr.org TDID Bu çerez; internet sitesine geri dönen kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir ID kaydetmekte ve bu ID, hedefli reklamcılık için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
TDCPM
.bing.com MUID Bu çerez, internet sitesi kullanıcısına benzersiz bir ID tanımlayarak, kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığını izlemek için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
.bs.serving-sys.com eyeblaster Bu çerez; banner reklamlarının etkinliğinin değerlendirilebilmesi ve aynı reklamın birkaç kez gösterilmemesi için kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
.casalemedia.com CMPRO Bu çerez, daha özelleştirilmiş reklam gösterilebilmesi için, birden fazla internet sitesinden kullanıcı verisi toplayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, kullanıcı tarafından aynı reklamın birden fazla görülmesinin kısıtlanması için de kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
CMID 1 yıl
CMST 1 gün
CMRUM3 1 yıl
CMPS 3 ay
.doubleclick.net IDE Bu çerezler; hedefli reklam sunulabilmesi için kullanılmaktadır. Pazarlama 7980 yıl
DSID 1 saat
id 2 ay
.everesttech.net everest_g_v2 Bu çerez; hedeflenen reklamlar ve her bir reklamın performansının izlemek için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
.facebook.com datr Facebook, üçüncü taraf sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan “Beğen” düğmesi gibi widget’lar aracılığıyla kullanıcılarla ilgili verileri toplamaktadır. Toplanan bu veriler; hedefli reklamcılık yapmak için kullanılmaktadır. Pazarlama 2 ay
fr 3 at
.google.com APISID Bu çerez; son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 ay
SSID 2 ay
SID 2 ay
SAPISID 2 ay
HSID 2 ay
.mathtag.com uuidc Bu çerezler, birden fazla internet sitesinden kullanıcı verilerini toplayarak gösterilen reklamların alaka düzeyini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
uuid 1 yıl
.mookie1.com id Bu çerezler; hedefli çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunmak için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
syncdata_DBC 10 gün
mdata 1 yıl
syncdata_ADF 10 gün
.quantserve.com d Bu çerezler; internet sitesi kullanıcılarının internet sitesini nasıl kullandıklarına dair anonim veri izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
mc 1 yıl
.rubiconproject.com rsid Bu çerezler; reklamların etkinliğini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama Oturum süresi boyunca
audit 1 yıl
vis2 13 saat
ruid 7980 yıl
ses15 13 saat
vis15 13 saat
ses2 13 saat
khaos 1 yıl
.serving-sys.com A6 Bu çerezler; çrevrimiçi reklam kampanyası çerezlerini izlemek ve optime etmek için kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
D3 3 ay
C6 3 ay
u2 3 ay
.simpli.fi.simpli.fi uid Bu çerez; kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcılarının kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
.tapad.com TapAd_DID Bu çerezler; kullanıcıları, hedefleme yeteneğini geliştirmek için, cihazlar arasında izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 ay
TapAd_TS 2 ay
.w55c.net wfivefivec Bu çerez; kullanıcının internet sitesinde yaptığı ziyaretler (hangi sayfaların yüklendiği gibi) hakkında verileri toplamak ve bu verileri, hedeflenmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
.yahoo.com B Bu çerezler; ziyaret sayısı, internet sitesinde harcanan ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi anonim veri toplar. Toplanan bu veriler, kullanıcıya bağlı olarak internet sitesi içeriğini özelleştirmek amacıyla kullanıcıların ilgisini ve demografik profillerini sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
s 7980 yıl
b 7980 yıl
adform.net uid Bu çerez; reklam gösterimlerini, kullanıcı hareketlerine ve reklamların gösterim parametrelerine bağlı olarak, optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 7980 yıl
c.bing.com MUIDB Bu çerezler Microsoft tarafından; Bing’deki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama ve kişiselleştirme için doğrulandığından emin olmak için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
ANONCHK 7980 yıl
casalemedia.com CMST Bu çerezler; kullanıcının ziyaret sayısı, internet sitesinde harcanan süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi anonim verileri kullanarak hedeflenen reklamların gösterilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 7980 yıl
CMPRO 7980 yıl
CMRUM3 7980 yıl
CMID 7980 yıl
CMPS 7980 yıl

Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Siteyi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ve
 • Sitenin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilir (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

PEAKUP; çerezleri Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Sayın Katılımcı,

Bu webinar kaydına katılımınız için teşekkür ederiz. Bu etkinlik sırasında topladığımız kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak işlenecek ve korunacaktır. Bu metin, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında size bilgi sağlamak için hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Bu webinar kaydı için veri sorumlusu Peakup Teknoloji A.Ş.’dir. İletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Peakup Teknoloji A.Ş.

Merkez Mah.Ayazma Cad.No:37 Papirus Plaza K:7 No:121-122 Kağıthane/İstanbul

0212 266 0 365

[email protected]

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Webinar katılımınızın sağlanması ve bu etkinlikle ilgili iletişim için kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir: 

 • Webinar katılımının sağlanması ve yönetilmesi
 • Etkinlikle ilgili bilgilendirme ve duyuruların yapılması

 Toplanan Kişisel Veriler

Bu webinar kaydı için toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibidir: 

 • Adınız ve soyadınız
 • E-posta adresiniz
 • Şirket veya kuruluşunuzun adı
 • Pozisyonunuz veya departmanınız 

Kişisel Verilerin Saklanması

Toplanan kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak saklanacak ve gerektiğinde silinecektir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli tüm önlemler alınacak ve bu verilere yetkisiz erişim engellenecektir.

Kişisel Veri Paylaşımı

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak yetkili kişilerle ve üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. Ancak, kişisel verilerinizin izinsiz kullanımını veya erişimini önlemek için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

 Kişisel Veri Hakları

Kişisel verilerinizle ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için Peakup Teknoloji A.Ş.’ye başvurabilirsiniz. Bu haklarınız arasında veri erişimi, düzeltme, silme ve işleme itiraz etme gibi haklar bulunmaktadır.

 Bu webinar kaydına katılımınız için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

 Saygılarımızla,

 Peakup Teknoloji A.Ş.